dạy km lớp 5 thức được nền tảng thiết yếu của lớp 5, năm chuyển giao giữa hai khối, gia sư dạy km lớp 5 tận nh đảm bảo lấy lại kiến thức quang trọng cho cc chu yếu km, nng cao cho học sinh...